Ponad połowa Polaków niesłusznie twierdzi, że niską emisją jest ograniczona, niewielka emisja zanieczyszczeń, dzięki działaniom proekologicznym. Tymczasem niska nie znaczy mała, a wysoka nie znaczy duża. Dzięki zrozumieniu różnicy między niską, a wysoką emisją oraz ich wpływu na środowisku, wspólnie będziemy mogli lepiej dbać o klimat. Dla dobra klimatu ważne jest zaangażowanie na wielu poziomach.

Wysoka emisja

To wszystkie spaliny, które wydostają się do powietrza na wysokości powyżej 40 metrów. Są one uwalniane do atmosfery z wysokich kominów, wyposażonych w nowoczesne filtry, znacznie ograniczające zanieczyszczenia. Oczyszczone spaliny emitowane najczęściej na wysokości od 50 do ponad 200 metrów, rozpuszczają się w dużej masie powietrza ulegając rozcieńczeniu. Przez to, że nie są uwalniane w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. strefy zamieszkania i dostają się do atmosfery po przefiltrowaniu, w sposób bezpośredni nie zagrażają ludziom. Jednak są one wciąż niebezpieczne dla Ziemi i powodują zmiany klimatu. Dlatego, dzięki inwestycjom w technologie, przez ostatnie 15 lat emisja CO2 związana z produkcją ciepła systemowego zredukowana została o 20 proc.

Do 2030 r. planujemy zmniejszyć emisję CO2 jeszcze o połowę. Ostatecznym celem dostawców ciepła systemowego jest całkowite odejście od spalania węgla. Wymaga to jednak czasu i znacznych nakładów finansowych. Szacunkowe koszty całkowitej rezygnacji z węgla na rzecz paliw odnawialnych w ciepłownictwie, wg danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie to około 40-70 mld zł. Ważne jest więc, abyśmy już dziś działali razem, ograniczając nasz wpływ na klimat. Chcesz wiedzieć więcej o tym jak zmieniać będzie się branża ciepłownicza? Przejdź na stronę ciepłownictwo przyszłości.

Ograniczenie wysokiej emisji wymaga czasu. Jednak korzystając z ciepła systemowego już teraz zmniejszamy ilość groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń, produkowanych na małych wysokościach, czyli tzw. niską emisję.

Niska emisja

Niską emisją nazywamy emisję zanieczyszczeń na wysokości poniżej 40 metrów, najczęściej jednak występuje na poziomie do 20 metrów. Składają się na nią w głównej mierze zanieczyszczenia z pieców w domkach jednorodzinnych oraz kamienicach, w których mieszkania wciąż są ogrzewane np. piecami kaflowymi lub lokalnymi kotłowniami. Spala się w nich często węgiel niskiej jakości, drewno oraz niestety śmieci, w tym plastiki które przy spalaniu wydzielają najwięcej trujących substancji. Wspólnie ze spalinami transportowymi niska emisja tworzy toksyczne dymy w bezpośrednim otoczeniu człowieka i przenika do płuc i krwiobiegu.

Rozwiązaniem problemu niskiej emisji jest zastąpienie indywidualnych pieców węglowych podłączeniem do ciepła systemowego. Tym samym możemy ograniczyć emitowanie szkodliwych pyłów niemal 40-krotnie, a rakotwórczego bezno(a)pirenu ponad 140-krotnie (czyli praktycznie całkowicie go zlikwidować).

Żródła emisji pyłów zawieszonych i bezno(a)pirenu

dane Gioś 2018

Miasta bez smogu

Smog powstaje w wyniku mie­sza­nia się powie­trza ze spa­linami pochodzacymi z niskiej emisji przy bez­wietrz­nej pogo­dzie i dużej wil­got­no­ści. Naj­bar­dziej nara­żone na niego są mia­sta i miej­sco­wo­ści poło­żone w natu­ral­nych obni­że­niach gruntu. Zja­wi­sko powstaje wsku­tek inwer­sji tem­pe­ra­tu­ro­wej – to zna­czy, że war­stwa chłod­niej­szego powie­trza, znaj­du­jąca się niżej, zatrzy­my­wana jest przez znaj­du­jącą się nad nią war­stwę cie­płego powie­trza. Dzieję się tak naj­czę­ściej pod­czas wyżu atmos­ferycznego w chłodne, zimowe dni.

W skład smogu wcho­dzą szko­dliwe sub­stan­cje che­miczne, takie jak pyły zawie­szone, wodo­ro­tlenki, tlenki azotu i siarki. Do naj­groź­niej­szych sub­stan­cji zali­czane są pyły zawie­szone (PM10 i PM 2,5), benzo(a)piren oraz tlenki azotu. Źró­dłem pocho­dze­nia tych sub­stan­cji jest dzia­łal­ność czło­wieka, a główną przy­czyną zanie­czysz­cze­nia powie­trza tymi sub­stan­cjami jest indywidualne ogrzewanie domów i mieszkań.

Polskie miasta nieustannie się rozwijają, na szczęście wraz z ich wzrostem rozwija się też świadomość władz i mieszkańców, że należy dbać o jakość życia w metropoliach. W ciągu ostatnich trzech lat, w całej Polsce do ciepła systemowego przyłączonych zostało kilkanaście tysięcy budynków, a mieszkańcy miast przekonali się o tym, że jest ono receptą na ograniczenie niskiej emisji i częściowe rozwiązanie problemu smogu. Dzięki temu oddychamy czystszym powietrzem. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonej wśród dostawców ciepła systemowego Certyfikacji Systemów Ciepłowniczych. Porównanie ilości uwalnianych do atmosfery zanieczyszczeń w przypadku produkcji tej samej ilości ciepła, w lokalnej kotłowni węglowej oraz w elektrociepłowni wskazuje jednoznacznie, że ciepło systemowe jest lepszym wyjściem dla rozwiązania problemu niskiej emisji, która bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie.

Dwa stopnie
do wielkiej zmiany

Gdybyśmy wszyscy korzystali z ciepła produkowanego w wyspecjalizowanych zakładach, zmniejszylibyśmy niską emisję i zaoszczędzilibyśmy sobie i planecie nie tylko groźnych substancji, ale też ton zużytego niepotrzebnie paliwa, które kurczy zasoby naszej planety. To pierwszy stopień do zmiany.

Drugim stopniem do zmiany jest zmiana naszych codziennych nawyków, które mogą zmniejszyć wysoką emisję już teraz. Ograniczając temperaturę w mieszkaniu tylko o dwa stopnie możemy przyczynić się do zmniejszenia zużycia węgla (około 900 tys ton rocznie) i ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 2 mln ton rocznie.

Podczas gdy dostawcy ciepła systemowego będą przechodzić przełomowe zmiany technologiczne wymagające dużych inwestycji oraz czasu na ich przeprowadzenie, wszyscy zmieniajmy swoje nawyki.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji 20 stopni, by już teraz wspólnie z dostawcami ciepła redukować zanieczyszczenia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak będzie rozwijać się ciepłownictwo przejdź do zakładki Ciepło Systemowe. A jeśli chcesz wiedzieć, co ty możesz zrobić, by przyczynić się do zmniejszenia produkcji zanieczyszczeń przeczytaj dział Ogrzewaj mądrze.